گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
قرارداد الکترونیکی

شرکت مورد نظر برای این استاندارد را انتخاب کنید

 • شرکت unicert کانادا

  قیمت : 7,000,000 ريال

 • شرکت cbf هلند

  قیمت : 9,000,000 ريال

 • شرکت tuv آلمان

  قیمت : 12,000,000 ريال

 • شرکت QAL انگلیس

  قیمت : 11,000,000 ريال

نوع انتخاب شده شرکت unicert کانادا میباشد
وضعیت : موجود
مبلغ : 7,000,000 ريال
تعداد ستاره ها : 5
 • کد محصول : 3000103
 • سازنده : ایران توف
تعداد بارهای مشاهده شده محصول : 2333
اصطلاح HSE – MS یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست...

توضیحات تکمیلی

  اصطلاح HSE – MS    یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

 ریشه و اساس HSE – MS   دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001 است. چنانچه درهرمجموعه ای دو استاندارد رابطورتوامان طراحی و پیاده سازی گردد ، اصطلاحاً گفته میشودکه مجموعه HSEراپیاده سازی کرده. بواسطه تمایل مجموعه ها برای پیاده سازی دو استانداردیک مدلی ایجادشدکه بتوان این دو استاندارد را ترکیب کند. لذا ترکیب شده دو استاندارد ISO 14001   و OHSAS 18001 رامدل HSE    یامدل HSE - MS    نام گرفت.

سلسله مراتب مدیریت ریسک در HSE :

1 -حذف (Elimination ):

حذف ریسک عبارت است از رفع کامل خطر .حذف کامل یک ریسک اغلب امکان پذیر نیست اما هنگامی که ریسک به طور کامل حذف شود اثر قابل ملاحظه ای در بهره وری شرکت/ سازمان خواهد داشت

2 -جایگزینی (Replace ):

جایگزینی زمانی انجام می شود که اجزای دارای ریسک سیستم با نوع کم ریسک آن جایگزین شود .

3 -جداسازی (Isolation ):

جداسازی مستلزم قراردهی خطر در محلی دورتر و یا محصور نمودن آن از سایر بخش های عملیاتی و افراد است.

4 -کنترل های مهندسی(Engineering Control ):

 مانند سیستم PM یا تعمیر و نگهداری و سایر اقدامات کنترلی مهندسی.

5 -کنترل های اداری - مدیریتی (Administrative Act ):

شامل بازرسی ها ، بازدیدها ،خط مشی ،روش های اجرایی، دستورالعملهای کاری ، آموزش و مکانیزمهای انگیزشی ( پاداش و تنبیه ) می باشد.

6 -تجهیزات حفاظت انفرادی (PPE ):

استفاده از PPE آخرین راه کنترل ریسکهایی است که افراد در  مواجهه با آن هستند.

برنامه HSE Plan چیست؟

طرح ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE Plan ) مستندی است که کلیه واحدها موظفند در زمان انجام کار به صورت مستمر به آن عمل کنند . HSE Plan مدرکی زنده و پویا است که باید در تمام طول مدت اجرای طرح ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست مورد بازنگری قرار گیرد .                                                          

 لذا سیستم مورد استفاده جهت اجرای برنامه فوق بر اساس چرخه موثر وبسیار کاربردی مدیریت دمینگ جهت دستیابی به هدف بهبود مستمرمی باشد .که مراحل اصلی در این سیستم مدیریتی (دمینگ)به شرح زیر می باشد:

Plan

Do

Check

Action

که در این سیستم مدیریت گام به گام، plan به معنی طرح ریزی اساسی وبنیادی برنامه ها برای نگهداشت وارتقای سطح سیستم HSE است ،DO به معنی به مرحله اجرا درآوردن کلیه طرح های ارائه شده است در مرحله plan است، مرحله Check مرحله اساسی برای گرفتن فید بک از سیستم اجرا شده می باشد و یافتن عدم تطابق ها در سیستم می باشدو در نهایت مرحله Action جهت رفع مجدد عدم انطباق مربوطه در هریک از بخش های مجزای HSE و بهبود مستمر سیستم ایمنی ،بهداشت ، محیط سیستم موجود در صنعت است.


برای اطلاع رسانی محصول :

اطلاع رسانی از طریق ایمیل :
اطلاع رسانی از طریق پیامک :
نظرات کاربران
ایجاد نظر جدید
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
ایمیل :
عنوان :
متن نظر :
ثبت :

لیست نظرات