گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
مراحل ممیزی


(*)
ممیزی مرحله اول: (Stage 1)

مشتمل بر بررسی مدارک ممیزی شونده و ارزیابی اولیه سیستم است که بیانگر میزان آمادگی آن مجموعه جهت انجام ممیزی مرحله دوم (ممیزی نهایی صدور گواهینامه) می‌باشد. انجام ممیزی مرحله اول جزء مراحل الزامی برای صدور گواهینامه است. در این مرحله، دامنه کاری مورد ممیزی نیز مورد تصدیق قرار می گیرد.

(**) ممیزی مرحله دوم: (Stage 2)

این مرحله از ممیزی که پیش تر با عنوان ممیزی نهایی و یا ممیزی ثبت و صدور گواهینامه از آن یاد می شد، شامل برنامه ریزی ممیزی، اجرای ممیزی در محل ممیزی شونده در دامنه کاری مورد نظر ، ارزیابی انطباق سیستم موجود با مدارک ارائه شده و استاندارد مورد ممیزی، تهیه و ارائه گزارش ممیزی حاوی نقاط قوت، پتانسیل های بهبود و عدم انطباق های احتمالی می باشد. در صورت موفقیت در این مرحله از ممیزی، اقدامات لازم جهت ثبت و صدور گواهینامه صورت می پذیرد.

(***) ممیزی مراقبتی : (Surveillance)

از آنجا که مدت زمان اعتبار گواهینامه‌های صادره اکثر شرکت ها سه ساله می‌باشد، در طول این مدت، تیم ممیزی از طریق انجام ممیزی‌های مراقبتی در سال های دوم وسوم، از اجرای مؤثر سیستم مدیریت و بهبود شاخص‌های اثر بخشی مربوطه اطمینان حاصل می‌نماید و با تایید تیم ممیزی، گواهینامه صادره تمدید خواهد شد.

تعداد انجام ممیزی‌های مراقبتی، بسته به نیاز و حساسیت سازمان‌ها، می‌تواند افزایش یابد (بطور مثال هر 6 ماه یکبار انجام پذیرد).