گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
بیانیه حفظ محرمانگی
بیانیه حفظ محرمانگی:
ما به مشتریان گروه آکاپ اطمینان حاصل می کنیم که اطلاعات آنها را امن دانسته و متعهد به این موضوع خواهیم بود. به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز و یا افشاسازی, اطلاعات مشتریان خود را در محل مناسب قرار داده و از طریق روشهای امنیتی نوین و الکترونیکی جهت حفاظت اطلاعات مشتریان ، مدیریت خواهیم کرد. اطلاعات مشتریان آکاپ جهت اهداف بازاریابی، فروخته نخواهد شد و صرفا جهت بایگانی سوابق و اعلام دوره های تمدید جمع آوری می گردد. چنانچه تغییراتی در اطلاعات وارد شده شما ایجاد شده است، در اسرع وقت به اطلاع امور مشتریان مجموعه آکاپ برسانید.