گروه مدیریتی و مهندسی آکاپ
مقالات سایت
1398/09/14 08:54

حل مساله

حل مسئله

در جلسه اقدام اصلاحی با روش های سیستماتیک حل مسئله، موضوع عدم انطباق مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از نمودار علت و معلول / نمودار استخوان ماهی / نمودار ایشی کاوا، علل بروز عدم انطباق شناسایی می گردد. پس از تعیین علل، علت های با سهم بیشتر در وقوع عدم انطباق، اولویت بندی می گردند. علت های اصلی یا علل ریشه ای مشخص گردیده و سپس با روش طوفان فکری و یا دیگر روش های نظام مند حل مسئله، راه حل های ممکن و احتمالی تولید می شوند. پس از آن بهترین راهکار با ارزیابی راه حل های طراحی شده انتخاب می گردد . یک روش عمومی مرحله به مرحله و سیستماتیک حل مسئله به شرح زیر می باشد .

تعریف مسئله

شرحی از مسئله و وضعیت مطلوبی که میخواهید به آن برسید. در این مرحله تا آنجا که می توانید وقت بگذارید و دقت کنید. درصورتی که بتوانید تعریف صحیحی از مسئله ارائه نمایید می توانید امیدوار باشید که به پاسخ و راهکار مناسبی برسید. هر گونه ابهام را از مسئله بزدایید .

تجزیه و تحلیل علل مؤثر

علل مؤثر را مشخص کنید و سپس محتمل ترین آن ها را تعیین کنید. در این مرحله می توانید از روش پنج چرا ۵ Why و همچنین نمودار علت و معلول استفاده کنید. این نمودار به نام های استخوان ماهی یا ایشی کاوا نیز شناخته می شود. لطفا به این نکته دقت کنید که در حالت کلی، شاید عوامل زیادی را می توان برشمرد که این مسئله و مغایرت را باعث شوند بنابراین توجه داشته باشید که

علت های وقوع همین عدم انطباق و مشکل خاص را شناسایی کنید .

یافتن راه حل های احتمالی

فهرست کاملی از راه حل ها را تهیه کرده و سپس به تدریج فهرست را به تعدادی راه حل مؤثر خلاصه کنید. روش طوفان فکری یکی از بهترین شیوه ها در این مرحله می باشد و کمک می کند که راه حل های ممکن را شناسایی نمایید. دقت کنید که در این مرحله کمیت یا تعداد ایده ها مهمتر از کیفیت آن ها می باشد .

انتخاب بهترین راه حل

در این مرحله روی کیفیت راه حل ها کار کنید. راهکارهای احتمالی را به کمک معیارهایی رتبهبندی کرده و بهترین را انتخاب کنید.

شاخص هایی مانند میزان هزینه مورد نیاز برای اجرای هر راه حل، وجود تکنولوژی یا دانش فنی لازم برای انجام اقدامات طراحی شده در سازمان، تجربه کردن این راه حل در گذشته و میزان اثربخشی آن و . . . را می توانید تعریف نموده و به هر کدام امتیازی را اختصاص دهید. هر راهکاری که بالاترین امتیاز را گرفت به عنوان راه حل مطلوب انتخاب نمایید .

تدوین برنامه عملیاتی

 یک برنامه تفصیلی شامل مراحل عملیات، افراد مسئول، تاریخ شروع و پایان، ساعات کار تخمینی، منابع و امکانات لازم را تهیه کنید. در صورت بالا بودن تعداد فعالیت های اجرایی، مجموعه وظایف و اقدامات را در قالب یک پروژه در آورده و از روش مدیریت و برنامه ریزی پروژه استفاده نمایید. استفاده از روش CPM یا مسیر بحرانی و به کارگیری نرم افزار مایکروسافت پروجکت می تواند کمک کند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :